Calendar

mrt
15
vr
2019
13D Activatie-weekend @ Intuïtie in Balans
mrt 15 @ 19:00 – mrt 17 @ 17:00

Miracle Light 13D Awareness is bedoeld om je inzichten te geven achter de sluiers van de huidige wereld, naar de nieuwe wereld en de Nieuwe Mens. Op het plaatje hiernaast zie je de ‘cover’ van het gelijknamige boek met een boodschap voor de mensheid, waarmee we een liefdevolle transitie kunnen ondergaan naar de hogere dimensies. Door het creëren van een hoger kosmisch bewustzijn en de integratie van innerlijke rust en Eenheid in onszelf, zijn we allemaal Co-creators van de nieuwe wereld waar velen van ons zo diep naar verlangen. Er worden sleutels en lichtcoderingen voor de nieuwe Mens in de nieuwe wereld aangereikt!

Het 13-D Bewustzijn is afkomstig van diverse kanalen zoals in het boek beschreven, maar uiteindelijk allemaal van de Universele Bron, waarin wij allemaal mede-schepper zijn.

Zodra je in het boek begint te lezen bemerk je al snel dat er thema’s en ontwikkelingen worden beschreven, die ver voorbij het begrip van het menselijk bewustzijn en begrijpen gaat, waardoor het misschien zelfs onmogelijk lijkt om al deze informatie en coderingen onder woorden te brengen.

Miracle Light 13D Weekend!

Om alle 13 afstemmingen te delen, met jou en vele geïnteresseerden, worden er veelvuldig 13D weekends gepland. Deze weekends zijn voor de één een warm bad, voor de ander een gevoel van thuiskomen bij de bron! Er wordt gewerkt in een cirkel om de afstemmingen door te geven volgens de universele wet van doorstroming en Eenheid, ofwel wanneer jij deze afstemmingen hebt ontvangen, dient deze weer direct te worden doorgegeven…
Voordat je jezelf aanmeldt voor een Miracle Light 13D Weekend, adviseren wij je eerst even de ‘Reacties van Deelnemers‘ te lezen, want je aardse leven zal hierdoor drastisch veranderen!

Het programma van een 13D-weekend ziet er als volgt uit;
Vrijdagavond – Ontvangst en kennismaking op de locatie tussen 18:00-18:30 uur
Diamanten afstemmingen 1 t/m 3

1e: Heling van de Bron
2e: Bewustzijn van de Bron
3e: Programma van de Ziel

Zaterdag – We creëren de Nieuwe Aarde met de Diamanten afstemmingen 4 t/m 9
4e: De Innerlijke Wijsheid (creëren van Eenheid)
5e: Verbinding van Visie & Verbondenheid, met uitbreiding van de Pijnappelklier, Hypofyse en Hypothalamus, voor de Innerlijke Ziener
6e: De Tweelingstraal… Het Magdalena-Kristal
7e: De 7 Scheppende Krachten (verbinden met de Elohim Stralen)
8e: De Walvissen en Dolfijnen (ontvang de oceaan van Liefde)
9e: Het Rijk van de Sterren & Eenhoorns… de Boodschap van de kinderen van de Nieuwe Tijd

Zondag – Stap mee in de Nieuwe Wereld; Diamanten afstemming 10, 11, 12 en 13
10e: Elohimstraal 10, openen van “Yahweh” in het hoger Hart
11e: Goddelijk Principe, de terugkeer van “Shekinah” bij Yahweh in het hoger hartchakra… de Liefdesvonk in jezelf
12e: De Eenheidsactivatie… We reizen naar Shambhala en keren terug met de 12-puntige ster van herinnerd Meesterschap
13e: Sleutels & Lichtcoderingen in 13D bewustzijn

Afhankelijk van het uiteindelijke aantal deelnemers kunnen de tijden iets wijzigen.

Ben jij er klaar voor? Meld je dan snel aan voor een 13D Weekend!
Voor het complete weekend, inclusief de 13 activaties (inwijdingen), materialen, faciliteiten, reiskosten, en natuurlijk het aardse concept ‘tijd’ wordt een uitwisseling van energie gevraagd van € 333,00

EARLY-BIRD: tot 21 februari kun je inschrijven voor het Early-Bird tarief à € 299,70 (10% korting)

Wil je jezelf direct inschrijven?

sep
13
vr
2019
13D Activation Weekend, Slovenia @ Skofia Loka, Slovenia
sep 13 @ 18:00 – sep 15 @ 17:00

Miracle Light 13D Awareness is meant to give you insights behind the veils of the present world, to the new world and the New Human. In the Dutch language written paperback* of John Jagadiël Breukels, with the same title you’ll find a message for mankind, with which we can undergo a loving transition to the higher dimensions. By creating a higher cosmic consciousness and the integration of inner peace and Oneness in ourselves, we are all co-creators of the new world that many of us so deeply long for. Sacred keys and light coding for the new Being in the new world are provided!

The 13-D Consciousness comes from various channels as described in the book, but ultimately all from the Universal Source, in which we are all co-creators. As soon as you start reading the book, you quickly notice that themes and developments are described that go far beyond the concept of human consciousness and understanding, which may even make it impossible to put all these information and codes into words.
*At this moment we’re bussy to translate te book from Dutch language, to English language, but before that, you are able to join already the 13D Activation weekend: We have noticed that many conscious souls like to receive and experience the light codes first, and to read the book afterwards.
 
Miracle Light 13D Weekend!

In order to share all 13 attunements, with you and many interested parties, many 13D weekends are planned. These weekends are a warm bath for one person, for the other a feeling of coming home at the source! We will work in a circle to pass on the attunements according to the universal laws of reciprocity, flow and Unity, or once as you have received these attunements, it must be passed on immediately.
Before you sign up for a Miracle Light 13D Weekend, we advise you to read the ‘Reactions of Participants’ first, because your earthly life will change drastically!
 
The program of a 13D weekend looks like this
Friday evening – We meet and greet at the location between 5:30 pm and 6:30 pm
At 7:00 pm we start with Diamond alignments 1 to 3
• 1st: Healing of the Source
• 2nd: Consciousness of the Source
• 3rd: Program of the Soul
Saturday – from 10:00 am – 22:00 pm
We create the New Earth with the Diamond alignments 4, 5, 6, 7, 8 and 9
• 4th: The Inner Wisdom (Creating of Unity)
• 5th: Connection & Vision, with extension of the Pineal Gland, Pituitary and Hypothalamus, for the Inner Visionary
• 6th: The Twin Ray … The Magdalene Crystal
• 7th: The 7 Creative Forces – connect with the 7 Elohim Rays (Cosmic rays)
• 8th: The Whales and Dolphins – receive the ocean of Love, Joy and Harmony
• 9th: The Kingdom of the Stars & Unicorns … the message of children of the New Age
Sunday – from 10:00 am till 17:00 pm
Join us in the New World; Diamond alignments 10, 11, 12 and 13
• 10th: Elohim 10, opening of “Yahweh” in the higher Heart (Find God in yourself)
• 11th: Divine Principle, the return of the Goddess: “Shekinah” to Yahweh in the higher heart chakra … the ultimate Love spark in yourself
• 12th: The Unity Activation … We travel tot he crystaline palace of Shambhala and return with the 12-pointed star of remembered Mastery
• 13th: Keys & Light codings in 13D consciousness – the sacred key fort he next step!
Depending on the final number of participants, the times may change slightly.
 
Are you ready? Sign up quickly for a 13D Weekend!
For the entire weekend, including the 13 activations (initiations), materials, facilities, travel costs, PLUS 2x OVERNIGHT (FULL PENSION) and of course the earthly concept of ‘time’, an exchange of energy of € 411.00 is requested.
EARLY-BIRD with 10% discount: until 15th of April you can register for the Early-Bird rate at € 369,90
Right now we are negotiating with a beautiful location, located in the natural environment of Bled,in Slovenia, where we can come together to share these magnificent 13D Sacred keys and Light Codes. The hotel offers overnight stays at fair prices, if distance is to far to drive daily!
If you want to join, or be informed more, just sent me an Email, or subscribe here…