Algemene voorwaarden

Wederzijds vertrouwen, inzet en openheid zijn belangrijk voor de samenwerking tussen Light Miracles® en de cursist/klant. Light Miracles® timmert overeenkomsten en leveringsvoorwaarden daarom niet helemaal dicht met kleine lettertjes, mitsen en maren. Wij houden van helderheid, openheid, transparantie en directheid.  Daarom hanteren wij de volgende eenvoudige voorwaarden:

Algemene voorwaarden voor deelname aan workshops, cursussen, weekends en de opleidingen van Engelentherapie Benelux®, Light Miracles® & BE YOU Life-Changing®

Toepasselijkheid:
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna genoemd: Voorwaarden) van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na mededeling dan wel goedkeuring door John ‘Jagadiël’ Breukels worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Partijen, Light Miracles®, de gecertificeerde trainers van Engelentherapie Benelux® (hierna te noemen ETB) en Cursist, streven actief, welwillend en met open vizier naar een zo’n succesvol mogelijk traject. De regel is: zeg wat je doet, en doe wat je zegt.

Gaandeweg het proces schriftelijk gemaakte en/of bevestigde afspraken vormen telkens de basis voor de verdere voortgang van het opleidingstraject, en de regeling van zaken, taken, afspraken en verantwoordelijkheden. Partijen erkennen dat dit, zich aldus ontwikkelende, dossier richtinggevend en bindend is voor het wederzijds contact, contract en de voortgang van het traject. Bij eventuele misverstanden of onduidelijkheden, gelden telkens de redelijkheid en de eenvoudige inzichtelijkheid als leidende en bindende uitgangspunten.

ETB belooft altijd ten hoogste een inspanningsverplichting. Alle door ETB ingezette Trainers/Instructeurs zullen naar eer en geweten en naar beste kunnen hun talenten, tijd en energie voor het welslagen van dit traject inzetten. Cursist blijft ten allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor voortgang, effecten en resultaten van gevolgde trajecten.

ETB declareert deelname aan de opleiding direct na bevestiging van de aanmelding door de deelnemer. Cursist betaalt het gefactureerde bedrag, zonder enige inhouding, en stipt binnen 8 dagen na factuurdatum, of door directe betalingsmogelijkheden op deze website.

ETB is gerechtigd om de Cursist, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, een boete in rekening te brengen voor alle bedragen die niet binnen de overeengekomen termijn zijn voldaan. Die boete bedraagt de wettelijk toegestane rente met een minimumbedrag per opgelegde boete van € 100. De rente wordt berekend vanaf de factuurvervaldatum tot de datum dat het volledige bedrag is voldaan. Eventuele boetes worden per separate facturen bij de Cursist in rekening gebracht.

Annulering door Cursist van overeengekomen werkzaamheden is kosteloos tot honderdtwintig (120) dagen voor aanvang van de opleiding. Bij annulering daarna, tot veertig (40) dagen voor aanvang, wordt opdrachtgever 50% van het cursusgeld in rekening gebracht, daarna 100%.

Bij eventuele schadeclaims door Cursist of zijn vertegenwoordigers, geldt dat ETB ten alle tijden maximaal aansprakelijk is voor een bedrag dat gelijk is aan het bedrag van de totale opdracht.

En verder;

Engelentherapie Benelux®, Light Miracles® & BE YOU Life-Changing® zijn geregistreerde merknamen van: John; Jagadiël Breukels, vrij en onafhankelijk ondernemend in USCC GAIA, Chamber of Commerce: GAC.77.111.01

Wij houden van een open en eerlijk contact met al onze klanten, trainers en instructeurs. Mochten er vragen zijn of heeft u opmerkingen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wijzigingen voorbehouden.